1.PROFITUJ s BigMatem BONUSOVÝ PROGRAM
1.1.Program Profituj s Bigmatem je provozován obchodním družstvem BigMat CZ, se sídlem Sezemická 2757/2 193 00 – Praha 9, IČ: 246 92 859 dále jen prostřednictvím společnosti W.A.T.C.H. CZ, s.r.o., Na strži 2102/61a, Praha 4, 142 00.
1.2.Program PROFITUJ s BigMatem je věrnostním programem, který je určen pro zákazníky BigMat CZ a umožňuje jim sbírat bonusové body (dále jen „body“) při nákupu veškerého zboží v prodejnách BigMat CZ. Zákazníci, kteří se zapojí do tohoto programu, si mohou za takto získané body objednat nebo vybrat odměny způsobem, který je popsán v článku 5.
1.3.Pro účast v programu PROFITUJ s BigMatem platí tyto Všeobecné podmínky a pravidla ve znění, které je platné v době registrace. Po vyplnění registračního formuláře, který zákazník dostane na prodejnách BigMat zákazníkovi přijde na e-mail potvrzení registrace, kde zákazník tyto Všeobecné podmínky a pravidla akceptuje.
1.4.Body je možné získat jen v prodejně, kterou si zákazník vybere při registraci.
1.5.Právo stát se účastníkem programu PROFITUJ s BigMatem má jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která vyplní registrační formulář, který zákazník obdrží na prodejnách BigMat. Každá registrace musí být schválena prodejním místem, které si zákazník při registraci zvolí. V případě neschválení registrace nemá zájemce nárok na účast v bonusovém program. Účast je bezplatná. Účastníci programu obdrží po registraci přihlašovací údaje, které slouží k jeho identifikaci a přidělování a zaznamenávání bodů.
1.6.Svou registrací účastníci programu PROFITUJ s BigMatem potvrzují, že všechny informace, které uvedli na registračním formuláři, jsou úplné a správné.
1.7.Registrace a účast v programu PROFITUJ s BigMatem je možná pouze v případě, že místo bydliště účastníka je v České republice.
3.SBÍRÁNÍ BODŮ
3.1.Při nákupu zboží v prodejnách BigMat CZ budou účastníkům při nahlášení identifikačních údajů (které zákazník získá při registraci) připočteny body na členský účet. Informace o tom, za kolik bodů je možné získat příslušnou odměnu (přehledy bodů) a o aktuálním stavu bodového účtu každého zákazníka jsou uvedeny na www.bigmatbonus.cz.
3.2.Body jsou na online účet zákazníka připisovány maximálně do jednoho týdne.
3.3.Obchodní družstvo BigMat CZ si vyhrazuje právo přidělování bodů za nákup zboží a kdykoliv změnit, omezit nebo rozšířit; totéž platí pro počet bodů. Tyto změny, omezení a rozšíření budou oznamovány prostřednictvím stránek www.bigmatbonus.cz.
3.4.Obchodní družstvo BigMat CZ si vyhrazuje právo nepřidělovat body za nákup zboží nebo služeb v případě, že jsou poskytovány jiné prodejní výhody nebo slevy.
3.5.Body jsou přidělovány za nákup zboží bez DPH. BigMat CZ si vyhrazuje právo nepřidělovat body za služby, dopravu a obaly (palety).
3.6.Aby mohly být body připočítány, je nutné nahlásit identifikační údaje zákazníka. Identifikační údaje se hlásí vždy při tvorbě prodejní zakázky před zaplacením. Body mohou být připočítány pouze při nahlášení identifikačních údajů během placení. Po zaplacení již není možné identifikační údaje znovu zadat a žádné body nemohou být připočteny.
3.7.V případě bezhotovostních plateb budou body přičteny až v okamžiku připsání peněz na účet BigMat CZ. Obchodní družstvo BigMat CZ si vyhrazuje právo zrušit připočtení bodů v případě, že transakce nebo platba byla zrušena či zaplacena po splatnosti.
4.ZÍSKANÉ BODY
4.1.Získané body se zaznamenávají ve společnosti BigMat CZ pod příslušným členským číslem. Členové programu mohou být o aktuálním počtu získaných bodů na svém úctě informováni po zadání registračního jména a hesla.
4.2.Námitky ohledně správnosti počtu získaných bodů nebo jejich kompletnosti musí být předloženy písemně do jednoho měsíce po obdržení písemného oznámení o jejich stavu, v příloze musí být uvedeny příslušné účtenky. Pokud v této lhůtě nejsou předloženy žádné námitky, počet oznámených bodů se považuje za akceptovaný.
5.UPLATŇOVÁNÍ BODŮ
5.1.Body mohou být uplatněny za odměny, které jsou uvedeny v Katalogu odměn PROFITUJ s BigMatem na www.bigmatbonus.cz. Každou odměnu je možné získat za příslušný počet bodů, který je uveden v přehledu odměn. Nabídky uvedené v přehledu odměn platí pouze do vyčerpání zásob. Katalog PROFITUJ s BigMatem je k dispozici pouze online na www.bigmatbonus.cz.
5.2.V Katalogu PROFITUJ s BigMatem jsou uvedeny odměny, počet bodů požadovaných pro jejich získání. Odměnu je možné získat vždy pouze za podmínek, které jsou uvedeny v nabídce odměn, v rámci stanovených časových omezení a v určeném maximálním množství podle nabídky, a to pouze do vyčerpání zásob. Nabídky odměn mohou být kdykoli bez upozornění změněny.
5.3.Objednávání a zasílání odměn je možné pouze v rámci České republiky. Odměny budou zasílány na poslední adresu, která byla účastníkem programu obchodního družstva BigMat CZ oznámena. Obchodní družstvo BigMat CZ nenese odpovědnost za jakékoliv vzniklé problémy v případě, že účastník programu uvedl nesprávnou adresu, neoznámil obchodnímu družstvu BigMat CZ změnu adresy nebo učinil v oznámení o změně adresy chybu.
5.4.Odměny budou zasílány do vyčerpání zásob. Jestliže určitá odměna uvedená v nabídce odměn již není k dispozici, účastník programu PROFITUJ s BigMatem má právo vybrat si odměnu podobného charakteru a srovnatelné kvality, nebo na vrácení uplatněných bodů.
5.5.Odměny za nasbírané body v daném roce lze objednávat do 31.ledna následujícího roku. Po tomto datu budou bodové konta jednotlivých účastníků vynulovány.
6.ZÁRUKA a REKLAMACE
6.1.Záruka se řídí „Obchodními podmínky pro zasílání zboží “ které jsou uvedeny níže v bodě 11.
7.OCHRANA ÚDAJŮ
7.1.V rámci programu PROFITUJ s BigMatem obchodní družstvo BigMat CZ vytváří databázi. V souvislosti s touto databází bude obchodní družstvo BigMat CZ využívat a ukládat údaje o účastníkovi programu, které uvedl v registračním formuláři se svým souhlasem.
7.2.Podpisem registračního formuláře účastník programu potvrzuje souhlas s účastí v programu PROFITUJ s BigMatem, zavazuje se dodržovat tyto Všeobecné podmínky a pravidla a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby obchodní družstvo BigMat CZ, případně třetí osoba, jako určený zpracovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Účastník programu uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a současně vyslovuje souhlas s tím, aby obchodní družstvo BigMat CZ, případně třetí osoby, se kterými obchodní družstvo BigMat CZ uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může účastník programu kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem v písemné formě.
8.UKONČENÍ ÚČASTI
8.1.Účastníci programu PROFITUJ s BigMatem mají právo kdykoliv svoji účast v programu zrušit bez výpovědní lhůty, a to zasláním písemného oznámení o zrušení své účasti na adresu sídla BigMat CZ.
9.UKONČENÍ PROGRAMU PROFITUJ s BigMatem A ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK A PRAVIDEL TOHOTO PROGRAMU
9.1.Obchodní družstvo BigMat CZ si vyhrazuje právo program PROFITUJ s BigMatem ukončit, doplnit nebo změnit, a to na základě oznámení.
9.2.Obchodní družstvo BigMat CZ si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a pravidla upravit, pokud to bude pro jednoduché a bezpečné plnění nezbytné a v zájmu takového plnění, zejména pokud je cílem zabránit neužívání. Účastníci programu PROFITUJ s BigMatem budou o všech úpravách písemně informováni předem, na poslední adresu, kterou poskytli.
10.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
10.1.Tyto Všeobecné podmínky a pravidla se řídí platným právním řádem České republiky, s výjimkou pravidel pro kolizi právních norem. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé na základě těchto Všeobecných podmínek a pravidel budou předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v Praze.
10.2.V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek a pravidel je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ať v plném rozsahu nebo z části, tato skutečnost nebude mít vliv na platnost nebo vynutitelnost zbývajících ustanovení. Neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude nahrazeno platným a vynutitelným ustanovením, které svým významem co nejvíce odpovídá významu a ekonomickému účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. Totéž platí i v případě jakéhokoliv chybějícího ustanovení těchto Všeobecných podmínek a pravidel.
11.Obchodní podmínky pro zasílání zboží
Odesílání odměn a dárků z programu PROFITUJ s BigMatem a správu www.bigmatbonus.cz pro BigMat CZ zajišťuje společnost W.A.T.C.H. CZ, s.r.o., se sídlem: Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4. Každý zákazník, který provádí jakoukoliv transakci na tomto webu, se považuje, za seznámeného s obchodními podmínkami! Zákazník dále vyjadřuje souhlas se zpracováním nezbytných osobních údajů pro účely věrnostního programu.
11.1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
11.1.1.Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
11.2.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
11.2.1.Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu či e-mailu.
11.2.2.Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
11.2.3.Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
11.2.4.Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
11.2.5.V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
11.3.POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
11.3.1.Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
11.4.BALNÉ A POŠTOVNÉ
11.4.1.Objednané odměny Vám budou doručeny zdarma prostřednictvím kurýrní služby.
11.5.DODACÍ LHŮTA
11.5.1.Dodací lhůta je od 5-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.
11.6.REKLAMACE
11.6.1.Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
11.6.2.Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
11.6.3.Záruka se nevztahuje na:
11.6.3.1.vady vzniklé běžným používáním
11.6.3.2.nesprávným použitím výrobku
11.6.3.3.nesprávným skladováním
11.6.4.Postup při reklamaci:
11.6.4.1.informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
11.6.4.2.sdělíme Vám následující postup a dohodneme se s Vámi na svezení reklamovaného produktu
11.6.4.3V záležitostech reklamace se prosím obracejte na telefonní číslo +420 261 263 083 nebo nás kontaktuje na emailové adrese info@watch.cz.
11.6.6.Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží firmou.

 

W.A.T.C.H. CZ, s.r.o.
Reklamační oddělení
Strmá 284
350 02 Cheb
e-mail: info@watch.cz

Respektujeme vaše soukromí
Profituj s BigMatem potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.